طرح درس

انسان برای انجام هر کاری بعد از توکل به خدا نیاز دارد تا یک برنامه منسجم داشته باشد.تدریس نیز یکی از کارهایی است که بدون نقشه و مسیر از قبل طراحی شده به سرانجام مناسبی نمی رسد. وظیفه هر معلم این است که مطالبی را که می خواهد به دانش آموزان ارائه دهد از پیش به صورت منظم تدوین کند تا به بیراهه نرود.حال این نقشه ممکن است به صورت ذهنی باشد یا از قبل نوشته شده باشد.در این صفحه سعی می شود تا نمونه طرح در س های ریاضی در اختیار شما عزیزان قرار گیرد.

/ 0 نظر / 27 بازدید