نکات مهم در تدریس

امروزه آموزش و پرورش رسمی در پی آمادگی برای زندگی آینده از طریق یادگیری مفید و مؤثر است وکلا" تدریس عبارتست از:

تعامل یا رفتار متقابل معلم و دانش آموز بر اساس طرح منظم و هدفدار برای ایجاد تغییرات مطلوب و تسهیل یادگیری فرد و شناخت او از جهان است.

و تدریس خوب : تدریسی است که به خوب یاد گرفتن فراگیران کمک کند. در این فرایند یادگیرنده باید فعال باشد. به بحث بپردازد،مسائل را حل کند و با استفاده از راهنمایی های معلم به کسب تجربه بپردازد.

معلمان در حالی که به شاگردان در کسب اطلاعات ، مهارتها، راههای تفکرو ابراز نظرات خود کمک می کنند، باید به آنان نحوه ی یادگیری را نیز درس دهند.

چگونگی انجام تدریس اثر بسیاری بر توانایی شاگردان برای آموزش خودشان دارد . معلمان موفق تنها ارائه دهندگان مطالب نیستند بلکه آنان شاگردان خود را به تکالیف شناختی و اجتماعی وادار می نمایند و به آنان چگونگی کسب، ذخیره سازی و پردازش اطلاعات را می آموزند تا چگونگی فراگیری را یاد بگیرند و منابع را به طور مؤثر به کار ببرند.لذا نقش عمده تدریس ،خلق یادگیرندگان فعال ، خلاق و قدرتمند است.

توصیه هایی برای داشتن یک تدریس موفق و رضایت بخش

۱- با توکل به خدا و نام خدا کلاس را شروع کنیم.

۲- اخلاص در عمل تدریس و تقوا را رعایت کنیم.

۳- زمان هر جلسه تدریس را در نظر داشته باشیم تا با کمی یا زیادی وقت مواجه نشویم.

۴- وقت کلاس را به مطالب بیهوده و کم فایده صرف نکنیم.

۵- سعی کنیم ساعت تدریس را تغییر ندهیم.

۶- به هنگام تدریس، نشاط روحی و عاطفی خود را حفظ کنیم.

۷- با خوشرویی تدریس کرده و همواره چهره بشّاشی داشته باشیم.

۸- احساسات و عواطف دانش آموزان را جریحه دار نکنیم.

۹- تلاش کنیم فضایی عاطفی بوجود آوریم.

۱۰- سعه ی صدر داشته باشیم و از فضل فروشی بپرهیزیم.

۱۱- وفای به عهد، خوش قولی و تواضع در تدریس را از یاد نبریم.

۱۲- به هنگام تدریس؛ آرامش خود را حفظ کنیم.

۱۳- از قضاوت ناصحیح نسبت به دانش آموزان پرهیز کنیم.

۱۴- اشتباهات خود را توجیه نکنیم.

15- از علماء ،بزرگان و شخصیتهای دینی با احترام نام ببریم.

۱۶- از به کار بردن کلمات خارج از نزاکت بپرهیزیم.

۱۷- پرگوئی نکنیم، در واقع آنقدر بگوئیم که می توانیم بشنویم.

۱۸- رازدار و محرم اسرار دانش آموزان باشیم.

۱۹- از تعصب بیجا بپرهیزیم.

۲۰- از دانش آموزان توقعات بیش از اندازه نداشته باشیم.

۲۱- رسا و روان بودن کلمات و جملات را رعایت کنیم.

۲۲- از داشتن تکیه کلام پرهیز کنیم.

۲۳- در تدریس ذوق و سلیقه به کار ببریم.

۲۴- آرام و شمرده تدریس کنیم.

۲۵- ساده تدریس کنیم ؛اما عمیق.

۲۶- در املاء کلمات دقت کنیم و کلمات را صحیح روی تابلو بنگاریم.

۲۷- ذوق و استعداد دانش آموزان را شناسایی و هدایت کنیم.

۲۸- بین دانش آموزان رقابت سالم و مثبت ایجاد کنیم.

۲۹- در برخوردها عدل و انصاف را رعایت کنیم.

۳۰- به دانش آموزان توجه و نگاه یکسان داشته باشیم.

۳۱- با دانش آموزان همدردی کنیم.

۳۲- از تشویق به موقع غافل نشویم.

۳۳- سخن دانش آموزان را بی مورد قطع نکنیم.

۳۴- کارها و فعالیتهای مربوط به کلاس را بین دانش آموزان تقسیم و به آنها مسئولیت بدهیم.

۳۵- در هنگام موعظه ، خود را مخاطب اصلی قرار دهیم.

۳۶- به مقررات محیط آموزشی احترام بگذاریم.

۳۷- سعی کنیم کردار و رفتار خوبی از خود نشان دهیم.

۳۸- پیش از تدریس، شناختی اجمالی از وضعیت ، موقعیت و سطح معلومات دانش آموزان بدست آوریم.

۳۹- بیش از اندازه در کار دانش آموزان ، خود را دخالت ندهیم.

۴۰- به کار خویش ایمان داشته باشیم.

۴۱- سعی کنیم شخصیت علمی و اجتماعی خویش را پیش دانش آموزان سبک نکنیم.

۴۲-مقررات خشک و افراطی را زا کلاس دور کنیم.

۴۳- نسبت به فعالیت دانش آموزان بی تفاوت و بی توجه نباشیم.

۴۴- در تدریس از گروه گرائی و خط بازی خودداری کنیم.

۴۵- بر موضوعات درسی ، تسلط و از آن اطلاع کافی داشته باشیم.

۴۶- در افزایش آگاهیها و محتوای علمی و درسی خود بکوشیم.

۴۷- به سؤالات دانش آموزان با لحن خوب و مناسب پاسخ دهیم.

۴۸- مطالعه پیش از تدریس و آمادگی قبلی جهت تدریس داشته باشیم.

۴۹- برنامه ریزی درسی داشته باشیم.

۵۰- از ابتکار و خلاقیت در تدریس استفاده کنیم.

۵۱- از روشهای تدریس و نحوه ی به کار گیری آنها آگاه باشیم.

۵۲- به کیفیت شروع ، ادامه و پایان درس توجه داشته باشیم.

۵۳- به هنگام تدریس مطالب ، تنوع را فراموش نکنیم.

۵۴- از تجربیات درسی و تدریس دیگران استفاده کنیم.

55- در هر درس مطالب نو وتازه ای بیان کنیم.

۵۶- سعی کنیم دانش آموزان در ارتباط با درس فعالیت عملی داشته باشند.

۵۷- دانش آموزان را نسبت به یادگیری درس تشنه کنیم.

۵۸- در صورتی که احساس خستگی در چهره دانش آموزان مشاهده کردیم، از ادامه تدریس خودداری کنیم.

۵۹- سعی کنیم همواره اشکالات تدریس خود را رفع کنیم.

۶۰- موضوع و عنوان درس را در ابتدای تدریس مشخص و بازگو کنیم.

۶۱- درس را مرحله به مرحله تدریس کرده و از شاخه به شاخه پریدن بپرهیزیم.

۶۲- بیش از اندازه ی معمول به جزوه ، کتاب و یا متن درس نگاه نکنیم.

۶۳- از طرح شبهات و اشکالات بدون جواب بپرهیزیم.

۶۴- جمع بندی درس را در انتها فراموش نکنیم.

۶۵- از داشتن لحنی یکنواخت و تن صدای ثابت بپرهیزیم.

۶۶- در هنگام تدریس ، در یک مکان ثابت توقف نکنیم.

۶۷- دقت کنیم تمرینها یا مسائل ( تکالیف) در حد توان دانش آموزان باشد.

۶۸- در هنگام تدریس از وسائل و امکانات آموزشی موجود حداکثر بهره را ببریم.

۶۹- در هنگام تدریس حتی الامکان از مثال استفاده کنیم.

۷۰- خلاصه ی درس را در انتهای تدریس بازگو و از دانش آموزان نیز بخواهیم.

۷۱- ظاهری آراسته و منظم داشته باشیم و در نظر بگیریم که زیبایی ، سادگی است .

۷۲- در کارهایمان نظم داشته باشیم تا الگوئی مناسب برای دانش آموزان باشیم.

۷۳- نتایج ازمونها را بررسی کنیم تا نقاط ضعف و قوت را بیابیم.

۷۴- در هنگام خشم، بر احساسات و عواطف خود غلبه کنیم.

۷۵- در تمام کارهای خود ، قاطعیت و برش داشته باشیم.

۷۶- دانش آموزان را در بالا رفتن از نردبان علم و دانش یاری کنیم.

۷۷- در هنگام تدریس سعی کنیم تمام توجه دانش آموزان را به خود جلب کنیم.

۷۸- فرصت انتقاد از خود را به دانش آموزان بدهیم.

79- از اینکه نسبت به پاسخگوئی به برخی از سؤالات قادر نیستیم ، هراس به خود راه ندهیم و به راحتی اقرار کنیم که پاسخ آن را نمی دانیم.

۸۰- تجارب تازه خود را در اختیار دانش آموزان قرار دهیم و به یاد داشته باشیم که معلم هنرمند کسی است که با ایجاد شرایط و موقعیتهای مناسب آموزشی ، خود کمتر تدریس می کند ، ولی دانش آموزان بیشتر یاد می گیرند.

مأخذ : http://www.m-abtahy.com

/ 0 نظر / 26 بازدید