1-به موضوع درس  خودعلاقه مند باشید.


2-برموضوع درسی خود مسلط باشید.


3-بدانیدازچه راهی می توانید آنچه را درنظردارید،یاددهید.بهترین روش یاددادن راخودتان پیداکنید.


4-به چهره ی دانش آموزان خودنگاه کنیدتامتوجه انتظارهای آنها بشوید،دشواریهای آنهاراکشف کنید،توانایی این راداشته باشیدکه بتوانید  خودتان رابه جای آنهابگذارید.


5- به آگاهی های خشک وعریان قناعت نکندوبکوشیدمهارت راکه لازمه عقل واندیشه است وعادت به کارمنظم رادردانش آموزان تقویت کنیدوتکامل بخشید.


6-بکوشدتاحدس زدن وپیش بینی کردن رابه آنان بیاموزید.


7-سعی کنیداثبات کردن رابه دانش آموزان یادبدهید.


8-درمسئله ای که طرح شده است،چیزی راجستجوکنید که برای حل مسئله های دیگرمفیداست.ازموقعیتی که مسئله ی مشخص مفروض دارد روش کلی راکشف کنید.


9- رازخودرابلافاصله فاش نکنید.اجازه بدهیددانش آموزان تاآنجاکه می توانند تلاش خودرابرای حل یاحدس راه حل به کاربرند،به دانش آموزان امکان بدهید هرچه بیشتر خودشان راکشف کنند.


10-بااشاره های خود دانش آموزان راراهنمایی کنیدولی عقیده ی خودرابه زور به آنها تحمیل نکنید.